Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna: “AV”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Danpoort International Abrasives B.V. (hierna: “Danpoort”), zaken levert en/of diensten verricht aan diens wederpartij, hierna: “de afnemer”.

1.2 Afwijkingen van deze AV zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Danpoort uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke van Danpoort zijn vrijblijvend en komen te vervallen indien deze niet binnen 30 dagen zijn aanvaard.

2.2 Bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie.

 

3. Overeenkomsten

3.1 Een bindende overeenkomst met Danpoort komt tot stand wanneer Danpoort de order binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt, dan wel Danpoort met de uitvoering van de order is begonnen.

3.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de order binden Danpoort slechts indien deze schriftelijk door Danpoort zijn bevestigd.

3.3 Danpoort is gerechtigd overeengekomen kwantiteiten met maximaal 10% te verhogen of te verlagen in verband met standaard verpakkingen of minimum kwantiteiten, en de afnemer is verplicht om de afgeleverde kwantiteiten af te nemen en te betalen.

 

4. Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn opgegeven prijzen exclusief B.T.W. Danpoort heeft het recht de prijs te verhogen met het bedrag waarmee de kosten in verband met de overeenkomst na totstandkoming van de overeenkomst tot de dag van de aflevering stijgen.

4.2 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer.

 

5. Levering en risico

5.1 Levering van bestellingen met een netto orderwaarde van minder dan EUR 500 exclusief B.T.W. en levering van bestellingen buiten Nederland geschiedt af magazijn (Ex Works). Bij dergelijke bestellingen zal een toeslag voor administratie- en vervoerskosten in rekening worden gebracht. Boven een netto orderwaarde van EUR 500 geschiedt de levering binnen Nederland franco (Delivery Duty Paid). De Incoterms 2010 zijn van toepassing.
5.2 De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Is betaling vooraf of een aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling.

5.3 Danpoort is gerechtigd om af te leveren in gedeelten.

5.4 De door Danpoort opgegeven termijnen voor levering dan wel dienstverlening zijn indicatief. In geval van niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst dient de afnemer Danpoort schriftelijk in gebreke te stellen onder het stellen van een redelijke termijn voor de nakoming. 

5.5 Op de afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is Danpoort bevoegd om over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd overige rechten van Danpoort.

5.5 Op de afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is Danpoort bevoegd om over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd overige rechten van Danpoort.

 

6. Transport

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is verstrekt, door Danpoort bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.

 

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke buiten de macht van Danpoort, haar leveranciers en hulppersonen liggende omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming tijdelijk of blijvend niet mogelijk is of zal zijn. Daaronder wordt in ieder geval mede begrepen: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden betrokken, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, transportmoeilijkheden, brand en andere calamiteiten bij Danpoort of haar leveranciers.

7.2. In geval van overmacht heeft Danpoort het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor door de afnemer geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Danpoort uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Danpoort of diens leidinggevend personeel. De verplichtingen van Danpoort zijn ter keuze van Danpoort beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of tot het terugbetalen van de in het verband met de gebrekkige prestatie van de afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft.

8.2 Ingeval de geleden schade te wijten is aan toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of productaansprakelijkheid van de producent van de zaken, gaat de aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag dat Danpoort op de producent kan verhalen.

8.3 De aansprakelijkheid van Danpoort is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de zaken/diensten. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Danpoort beperkt tot het bedrag dat Danpoorts verzekering in voornoemd geval uitkeert. In geen geval is Danpoort aansprakelijk voor door de afnemer geleden gevolgschade, waaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving.

8.4 De verjaringstermijn voor vorderingen tegen Danpoort in verband met overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, bedraagt één jaar.

 

9. Klachten

9.1 De afnemer dient geleverde zaken en eventuele verpakking en facturen terstond op eventuele tekortkomingen te controleren. Eventuele tekortkomingen dient de afnemer terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden en per omgaande bij Danpoort te melden, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

9.2 Voor klachten inzake bij aflevering niet zichtbare tekortkomingen geldt een uiterste termijn van 3 maanden na levering, terwijl deze tekortkomingen bij Danpoort moeten zijn gemeld binnen 7 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt of had behoren te worden ontdekt.

9.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van de afnemer ter zake vervallen.

9.4 De afnemer dient hangende het in te stellen onderzoek de zaken onder zich te houden dan wel, indien Danpoort daarom verzoekt, aan Danpoort te retourneren. Het vervoer geschiedt voor risico van de afnemer. De kosten van het onderzoek, inclusief de eventuele transportkosten, komen voor rekening van de afnemer, tenzij een aan Danpoort toerekenbare tekortkoming komt vast te staan.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Danpoort behoudt zich het eigendom voor van alle aan de afnemer geleverde en nog te leveren zaken, totdat de prijs voor deze zaken alsmede de door Danpoort verrichte diensten geheel is voldaan en de afnemer uit zijn overige verplichtingen jegens Danpoort heeft voldaan.

10.2 Indien de afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet of Danpoort goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen, is Danpoort zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Terugneming laat onverlet de verdere rechten van Danpoort verband houdend met de tekortkoming van de afnemer.

10.3 Indien zaken van dezelfde soort door de afnemer gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet zijn betaald, worden niet of niet volledig betaalde facturen geacht betrekking te hebben op de bij de afnemer aanwezige zaken van die soort. Indien Danpoort zulks verlangt, is de afnemer gehouden de zaken tot aan het tijdstip van betaling op te slaan op een wijze die hen als Danpoorts eigendom kenbaar doet zijn.

 

11. Betaling

11.1 Onverminderd het recht van Danpoort bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen, dient betaling bij levering te geschieden, dan wel door overmaking op een door Danpoort aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder verrekening, aftrek of opschorting. Indien de afnemer aan Danpoort een machtiging tot incasso heeft verleend, zal een termijn van 30 dagen worden gehanteerd.

11.2 De afnemer is slechts bevoegd tot verrekening indien de vordering van de afnemer tussen partijen onbetwist is of bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is komen vast te staan. 

11.3 Indien betaling niet binnen de hiervoor vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. De verschuldigde rente is 1,5% per maand.

11.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten vanwege het door de afnemer verschuldigde bedrag komen voor rekening van de afnemer, te stellen op 5 %.

11.5 Danpoort is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, indien de afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien de afnemer meer dan twee maanden in verzuim is met betaling van een (gedeelte van een) factuur, heeft Danpoort het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Danpoort om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

12.2 Ingeval één van voornoemde omstandigheden zich bij de afnemer voordoet, zullen alle vorderingen van Danpoort op de afnemer terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

13. Forumkeuze en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten tussen Danpoort en de afnemer waarop deze AV van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld en beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Dordrecht. Danpoort kan een geschil, in afwijking van het voorgaande, voorleggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de afnemer is gevestigd.

13.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

13.3 Ingeval van uitvoer van de geleverde zaken uit Nederland worden goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de staat van bestemming. Voor zover toegelaten, worden de vorderingen uit doorverkoop van zaken die onder eigendomsvoorbehoud staan aan Danpoort gecedeerd.

arrow-right